Programma Decolonial Reperations Conference

Saturday April 22nd, 2023: sign up here

[Dutch below]

What is the colonial damage that needs to be repaired?
During this first part of the conference we will have two keynote speakers, Esther Stanford-Xosei and Sandew Hira who will explain the way colonialism continue’s to impact the world through different dimensions of coloniality and give a basis for understanding what the concept of reperations could entail in practise.

10:00-10:30 Walk-in
10:30-10:50 Opening ceremony
10:50-11:00 Opening statement by Decolonial International Network & Aralez
11:00-11:30 Keynote: Sandew Hira
11:30-11:35 Artistic interlude
11:35-12:05 Keynote: Esther Stanford-Xosei
12:05-12:30 Q&A
12:30-13:30 Lunch

What are inspiring reparation initiatives that have already been set up?
Here we will have a conversation with a panel consisting of different initiatives in the Netherlands who contributed to different form of reperations in practise. Next to this we will form circles with the participants to exchange the way colonialism is still impacting different communities today.

13:30-13:45 Presentation initiatives
13:45-14:15 Panel discussion with those involved in the reparation initiatives
14:15-14:45 Q&A
14:45-15:00 Break
15:00-16:00 Small group circle conversations: discussion about examples of colonial damage in the communities you work with and the issues you want to put on the agenda for reparation
16:00-16:15 Break
16:15-16:20 Artistic interlude
16:20-16:55 Plenary feedback circle conversations
16:55-17:00 Closing ceremony
17:00-18:00 Break

Community building & dinner
During this part we are eating together and enjoying music so we can build community and coalitions in informal ways and celebrate we are in this together.

18:00-20:00 Community dinner + fundraise for Global South Initiatives
20:00-22:00 Open mic x Arts of Resistance
22:00-23:30 Music
23:30-00:00 Closing

Sunday April 23rd, 2023:

What can we learn from reparation initiatives from the Global South?
Here we will invite different international speakers via zoom to share their experiences with implementing reperations in their context. This panel will consist of people who come from and are organising in the global south perspective. The goal is to learn from their experiences and see how we can be in solidarity.

11:00-11:30 Walk-in
11:30-11:45 Looking back on the previous day
11:45-12:30 Panel discussion: successful reparation initiatives in solidarity with the Global South and reflection on global developments from which we can learn.
12:30-13:00 Q&A
13:00-14:00 Lunch

What actions and demands can we develop?
This part of the program is meant to build on the previous day, where we now imagine how we can initiate processes and actions that can contribute to forms of repair from ongoing colonialism. This will be done by forming circles with the participants and becoming as concrete as possible .

14:00-14:30 Presentation HERSTEL framework
14:30-16:00 Circle discussions in small groups: discussion about concrete actions, demands and strategies that you want to formulate for the community(s) you work with.
16:00-16:15 Break
16:15-16:45 Plenary feedback from the circle conversations
16:45-16:50 Artistic interlude
16:50-17:00 Closing words and next steps


======= DUTCH =========


Zaterdag 22 april 2023: geef je hier op

Wat is de koloniale schade die gerepareerd moet worden?
Tijdens dit eerste deel van de conferentie zullen we twee keynote sprekers hebben, Esther Stanford-Xosei en Sandew Hira, die zullen uitleggen hoe kolonialisme de wereld blijft beïnvloeden via verschillende dimensies van kolonialisme en een basis zullen geven om te begrijpen wat het concept van herstel zou kunnen inhouden in de praktijk.

10:00-10:30 Inloop
10:30-10:50 Openingsceremonie 
10:50-11:00 Opening statement door Decolonial International Netwerk & Aralez
11:00-11:30 Keynote: Sandew Hira
11:30-11:35 Artistiek intermezzo 
11:35-12:05 Keynote: Esther Stanford-Xosei
12:05-12:30 Q&A 
12:30-13:30 Lunch

Wat zijn inspirerende reparatie-initiatieven die al zijn opgezet?
Hier gaan we in gesprek met een panel bestaande uit verschillende initiatieven in Nederland die hebben bijgedragen aan verschillende vormen van herstel in de praktijk. Daarnaast zullen we kringen vormen met de deelnemers om uit te wisselen hoe het kolonialisme vandaag de dag nog steeds invloed heeft op verschillende gemeenschappen.

13:30-13:45 Presentatie initiatieven
13:45-14:15 Panel gesprek met betrokkenen bij de reparatie-initiatieven 
14:15-14:45 Q&A 
14:45-15:00 Break
15:00-16:00 Kringgesprekken in kleine groepjes: discussie over voorbeelden van koloniale schade in de gemeenschappen waar jij mee werkt en de issues die jij wilt agenderen voor reparatie
16:00-16:15 Break
16:15-16:20 Artistiek intermezzo
16:20-16:55 Plenaire terugkoppeling kringgesprekken
16:55-17:00 Afsluitingsceremonie
17:00-18:00 Break

Community building en diner.
Tijdens dit deel eten we samen en genieten we van muziek, zodat we op informele manieren gemeenschap en coalities kunnen bouwen en vieren dat we dit samen doen.

18:00-20:00 Community diner + fundraise voor Global South initiatieven
20:00-22:00 Open mic x Arts of Resistance
22:00-23:30 Muziek
23:30-00:00 Afsluiting

Zondag 23 april 2023:

Wat kunnen we leren van reparatie-initiatieven uit het Globale Zuiden?
Hier zullen we via zoom verschillende internationale sprekers uitnodigen om hun ervaringen te delen met het implementeren van herstel in hun context. Dit panel zal bestaan ​​uit mensen die afkomstig zijn uit- en zich organiseren in het mondiale zuiden . Het doel is om te leren van hun ervaringen en te kijken hoe we solidair kunnen zijn.

11:00-11:30 Inloop
11:30-11:45 Terugblik vorige dag
11:45-12:30 Panel gesprek: succesvolle reparatie-initiatieven in solidariteit met het Globale Zuiden en reflectie op globale ontwikkelingen waar we van kunnen leren.
12:30-13:00 Q&A
13:00-14:00 Lunch

Welke acties en eisen kunnen we ontwikkelen?
Dit deel van het programma is bedoeld om voort te bouwen op de vorige dag, hier proberen we na te denken over processen en acties die we kunnen initiëren die kunnen bijdragen aan vormen van herstel van koloniale schade. Dit zal gebeuren door met de deelnemers kringen te vormen en zo concreet mogelijk te worden.

14:00-14:30 Presentatie HERSTEL kader 
14:30-16:00 Kringgesprekken in kleine groepjes: discussie over concrete acties, eisen en strategieën die jij wilt formuleren voor de gemeenschap(pen) waar jij mee werkt.
16:00-16:15 Break
16:15-16:45 Plenaire terugkoppeling van de kringgesprekken
16:45-16:50 Artistiek intermezzo
16:50-17:00 Slotwoorden en vervolgstappen